แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SOUTHPORT SEAFOOD CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745550001288
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 พ.ค. 2550 (15 ปี 4 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0344414056

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 12,000,000
มูลค่าบริษัท 48,371,505 บาท (403.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายส่งกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไจแอ๊นท์ เทรดดิ้ง จำกัด

ห้องเย็นปรมี จำกัด

ยูเนี่ยน โอเชี่ยน โปรดักส์ จำกัด

เพชรศิริ ฟิชเชอร์ กรุ๊ป

อันดับธุรกิจ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SOUTHPORT SEAFOOD CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SOUTHPORT SEAFOOD CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

51/27 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

51/27 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้