แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MASTER PET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554026001
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 2554 (11 ปี 2 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 18,732,379 บาท (936.62% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก
วัตถุประสงค์ จำหน่ายและรับจ้างทำภาชนะพลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

แกรนด์ พลาส จำกัด

คงศักดิ์ ควอลี แพค จำกัด

ดีเคดับบลิว จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 24,86038,95834,47454,469
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,3388,8827,77512,753
สมุทรสาคร 8971,1821,0891,741
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

15,62827,02624,32836,992
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

88718

เครดิตทางการค้า บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 24,86038,95834,47454,469
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,3388,8827,77512,753
สมุทรสาคร 8971,1821,0891,741
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

15,62827,02624,32836,992
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

88718

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MASTER PET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MASTER PET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

134/14 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

134/14 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้