แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 3 M INNOVATION (THAIAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555021134
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.พ. 2555 (11 ปี 10 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 345,225,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

397,937,844 บาท (115.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต ขาย และจำหน่ายสินค้าหลายประเภท
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 3 M INNOVATION (THAIAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 3 M INNOVATION (THAIAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

88 อาคารเดอะ ปาร์ค ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท 3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

88 อาคารเดอะ ปาร์ค ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้