แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LOUIS ADHESIVE TAPES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516003554
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 357/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 เม.ย. 2516 (50 ปี 8 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 99,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

943,281,187 บาท (952.81% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวเทป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LOUIS ADHESIVE TAPES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LOUIS ADHESIVE TAPES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

1070 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

1070 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้