แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล VECTOR TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557157866
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ต.ค. 2557 (7 ปี 8 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 34,984,313 บาท (174.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอคชั่น อายแวร์ จำกัด

ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มิซูโฮะ(ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,6592,6755,3427,616
ภาคตะวันออก 2,7021,1211,7612,503
ระยอง 358166217340
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,3244758261,278
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

95108

เครดิตทางการค้า บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,6592,6755,3427,616
ภาคตะวันออก 2,7021,1211,7612,503
ระยอง 358166217340
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,3244758261,278
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

95108

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม VECTOR TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น VECTOR TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/428 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/428 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้