แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAHE MEDICAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135558013175
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2558 (6 ปี 11 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 13,010,000
มูลค่าบริษัท 22,854,949 บาท (175.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงงานผลิต นำเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ผลิตภัณฑ์ทางการแทพย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เฮลท์ แคร์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,08558,32534,38439,283
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,05111,9147,7599,906
ปทุมธานี 1,7152,6441,5011,347
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,75738,90924,26327,103
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

52845654

เครดิตทางการค้า บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,08558,32534,38439,283
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,05111,9147,7599,906
ปทุมธานี 1,7152,6441,5011,347
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,75738,90924,26327,103
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

52845654

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAHE MEDICAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAHE MEDICAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

75/10 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จำกัด

75/10 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้