แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SINO-THAI FREEZE & DRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558178646
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ย. 2558 (7 ปี 6 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 544,632,400
มูลค่าบริษัท 27,087,915 บาท (4.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดมี่พลัส จำกัด

แอลวายดับบลิว ฟู้ด จำกัด

ป.อะโกรรุ่งเรือง

โฮชิ(ไทย)อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ราชบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SINO-THAI FREEZE & DRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SINO-THAI FREEZE & DRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

202 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

202 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้