แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOOD EARTH RICE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559054291
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มี.ค. 2559 (6 ปี 4 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

045525719
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

borndin@goodearthrice.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท -40,627,252 บาท (-203.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหารประเภทเส้นพาสต้า ราเมง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วิรัตน์บะหมี่

มาริลิน อินเตอร์ฟู๊ดส์

ต้าเจีย จำกัด

อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำนาจเจริญ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

เครดิตทางการค้า บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำนาจเจริญ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10743

10743 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและ กึ่งสำเร็จรูป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOOD EARTH RICE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOOD EARTH RICE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

195 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ที่อยู่ บริษัท ข้าวดินดี จำกัด

195 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้