แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NOVAMEDIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115550006927
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ส.ค. 2550 (14 ปี 6 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 17,000,000
มูลค่าบริษัท 78,767,611 บาท (463.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด

เจ ซัมมิท จำกัด

เอเทค เมดิคอล จำกัด

มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,37011,28310,67530,225
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,8963,6733,2318,048
สมุทรปราการ 2,7189279182,238
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

23,2888,3838,11621,120
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

46312342

เครดิตทางการค้า บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,37011,28310,67530,225
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,8963,6733,2318,048
สมุทรปราการ 2,7189279182,238
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

23,2888,3838,11621,120
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

46312342

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NOVAMEDIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NOVAMEDIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

125-125/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

125-125/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้