แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล A TECH MEDICAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115552012037
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 พ.ย. 2552 (12 ปี 7 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 76,290,692 บาท (3814.53% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด

เว็คเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โนวาเมดิค จำกัด

มาร์เวล อายแคร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,67611,2738,74243,914
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,3813,6862,80210,779
สมุทรปราการ 2,8989297623,220
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

24,6388,3576,68730,128
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

49321961

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,67611,2738,74243,914
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,3813,6862,80210,779
สมุทรปราการ 2,8989297623,220
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

24,6388,3576,68730,128
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

49321961

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม A TECH MEDICAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น A TECH MEDICAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

555/389 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอเทค เมดิคอล จำกัด

555/389 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้