แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHUTAWAN HERB AND COSMETIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115558003935
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 2558 (7 ปี 4 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -2,772,350 บาท (-277.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็น.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊พ จำกัด

เอส.พี.วาย.คอสเมติก จำกัด

พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,845576,500349,69470,772
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,91073,90148,18515,554
สมุทรปราการ 3,83032,44620,8635,094
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,804336,958203,11047,393
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1192,3691,150158

เครดิตทางการค้า บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,845576,500349,69470,772
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,91073,90148,18515,554
สมุทรปราการ 3,83032,44620,8635,094
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,804336,958203,11047,393
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1192,3691,150158

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHUTAWAN HERB AND COSMETIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHUTAWAN HERB AND COSMETIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

918 หมู่ที่ 2 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

918 หมู่ที่ 2 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้