แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK THAI-RUS INTERCORP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560007004
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 มี.ค. 2560 (5 ปี 5 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

thaneththong@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,162,843 บาท (116.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผักผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รสพิศุทธ์ จำกัด

ฮันนี่ ควีน จำกัด

รักษ์มะขามไทย จำกัด

เสวยผลไม้แช่อิ่ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK THAI-RUS INTERCORP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK THAI-RUS INTERCORP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

67/54 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท บางกอก ไทย- รัส อินเตอร์คอร์ป จำกัด

67/54 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้