แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MURPH BANGKOK COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125560007233
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 มี.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0873717777

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 15,000,000
มูลค่าบริษัท 10,670,514 บาท (71.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอ็นพี มิลค์ อัพ

กิจภิญโญ วู๊ดชิฟ จำกัด

ด่านจรูญ

อันดับธุรกิจ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 81,386224,712426,982101,779
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,43684,803154,09231,675
นนทบุรี 3,55112,66119,1234,121
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

50,634130,059285,68966,746
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4948261,037283

เครดิตทางการค้า บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 81,386224,712426,982101,779
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,43684,803154,09231,675
นนทบุรี 3,55112,66119,1234,121
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

50,634130,059285,68966,746
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4948261,037283

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MURPH BANGKOK COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MURPH BANGKOK COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

55/614 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

55/614 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้