แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DKW COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135560013977
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ก.ค. 2560 (4 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 175,000,000
มูลค่าบริษัท 217,266,327 บาท (124.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก
วัตถุประสงค์ การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

แกรนด์ พลาส จำกัด

ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด

มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,662568,6717,69518,351
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,43572,3832,5405,350
ปทุมธานี 73925,401265556
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,085331,5965,91913,084
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

74223

เครดิตทางการค้า บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,662568,6717,69518,351
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,43572,3832,5405,350
ปทุมธานี 73925,401265556
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,085331,5965,91913,084
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

74223

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DKW COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DKW COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

55/5-7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด

55/5-7 หมู่ที่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้