แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล จิ้วฮวด จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205520000148
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ชบ.210
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 พ.ย. 2520 (44 ปี 7 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 382,419,310 บาท (4780.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
วัตถุประสงค์ อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ฟู้ด โค้ทติ้งส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8921,8701,3122,487
ภาคตะวันออก 460776575995
ชลบุรี 87152120193
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

173322240414
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

2424

เครดิตทางการค้า บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8921,8701,3122,487
ภาคตะวันออก 460776575995
ชลบุรี 87152120193
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

173322240414
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

2424

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม จิ้วฮวด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น จิ้วฮวด จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

500 หมู่ที่ 13 ถนนอ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

500 หมู่ที่ 13 ถนนอ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้