แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล จิ้วฮวด จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205520000148
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ชบ.210
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 พ.ย. 2520 (45 ปี 11 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

453,473,428 บาท (5668.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

เครดิตทางการค้า บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม จิ้วฮวด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น จิ้วฮวด จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

500 ถนนบางแสนอ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

500 ถนนบางแสนอ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้