แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

ชื่อนิติบุคคล โรงสีเทียมศักดิ์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0413536000050
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) อด.1453
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ม.ค. 2536 (30 ปี 5 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 16,209,177 บาท (1620.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ โรงสีข้าว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โกรกพระเซ็นเตอร์ไรซ์

รัตนาพรการเกษตร

โรงสีไทยเพิ่มผล (นครปฐม)

ไทยหิรัญไรซ์มิลล์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม โรงสีเทียมศักดิ์

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น โรงสีเทียมศักดิ์

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

588 หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเทียมศักดิ์

588 หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้