แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI NICHI INDUSTRIES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505532001559
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชม.991
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ก.ค. 2532 (33 ปี 4 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 49,600,000
มูลค่าบริษัท 128,676,768 บาท (259.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ยูนิเฟิร์ม จำกัด

อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง จำกัด

โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด

ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI NICHI INDUSTRIES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI NICHI INDUSTRIES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

77 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ที่อยู่ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

77 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้