แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM GRAND FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505550004424
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ต.ค. 2550 (14 ปี 7 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 12,000,000
มูลค่าบริษัท 22,057,925 บาท (183.82% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการส่งออกสินค้าจากการแปรรูปผลไม้และผัก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สิงโตทอง การค้า จำกัด

ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

เฉียน ซิง จำกัด

ทีพีเค อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,70440,15034,35741,253
ภาคเหนือ 8,3539,0727,75110,274
เชียงใหม่ 365547469668
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9201,0879491,190
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

28241634

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,70440,15034,35741,253
ภาคเหนือ 8,3539,0727,75110,274
เชียงใหม่ 365547469668
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9201,0879491,190
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

28241634

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM GRAND FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM GRAND FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

35/9 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

35/9 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้