แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI ADVANCE AGRICUTURAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505550004645
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 พ.ย. 2550 (14 ปี 6 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,000,000
มูลค่าบริษัท 43,659,907 บาท (174.64% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

มาลี อะกริเทค จำกัด

เชนจ์ โซลด์เอาท์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,43642,63935,12337,634
ภาคเหนือ 7,8609,4517,8919,592
เชียงใหม่ 336590480590
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8521,1799831,041
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

24251730

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,43642,63935,12337,634
ภาคเหนือ 7,8609,4517,8919,592
เชียงใหม่ 336590480590
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8521,1799831,041
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

24251730

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI ADVANCE AGRICUTURAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI ADVANCE AGRICUTURAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

239 หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

239 หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้