แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THONGBAI BAKERY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0605555000639
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 มิ.ย. 2555 (9 ปี 10 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,300,837 บาท (330.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมและของฝาก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด

พี.เอส.สแนค จำกัด

ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,651151,221159,432280,766
ภาคกลาง 28,99424,27925,38343,804
นครสวรรค์ 9141,0341,1001,546
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,26410,81111,73617,400
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

58455180

เครดิตทางการค้า บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,651151,221159,432280,766
ภาคกลาง 28,99424,27925,38343,804
นครสวรรค์ 9141,0341,1001,546
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,26410,81111,73617,400
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

58455180

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THONGBAI BAKERY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THONGBAI BAKERY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

503/1 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ บริษัท ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

503/1 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้