แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BOONCHAI FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745534000434
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.546
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 พ.ค. 2534 (31 ปี 0 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000
มูลค่าบริษัท 8,799,777 บาท (733.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ขายข้าวเกรียบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

เอส วี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

ทองใบ เบเกอรี่ จำกัด

ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 145,424495,583244,607132,081
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28,34162,06235,39325,075
สมุทรสาคร 4,79510,3215,9903,970
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

89,530282,958142,93685,019
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

561577950

เครดิตทางการค้า บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 145,424495,583244,607132,081
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28,34162,06235,39325,075
สมุทรสาคร 4,79510,3215,9903,970
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

89,530282,958142,93685,019
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

561577950

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BOONCHAI FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BOONCHAI FOOD PRODUCT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

1/5 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

1/5 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้