แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

ชื่อนิติบุคคล NAMPRIK MAESRI LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0733525000344
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นฐ.289
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ธ.ค. 2525 (40 ปี 10 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

602,292,367 บาท (20076.41% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตน้ำพริก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

จิมสกรุ๊ป จำกัด

วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ฟูโซ่(ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NAMPRIK MAESRI LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NAMPRIK MAESRI LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

245 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

245 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้