แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

ชื่อนิติบุคคล STP CAN DO LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0733554002406
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2554
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น เอสทีพี แคน ดู จำกัด
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0814003507
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

sorawis2512@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000
มูลค่าบริษัท 6,490,286 บาท (540.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ซ่อมแซม รื้อถอน อุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณสื่อสาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ปราณี เทเลคอม

ดี เอ็น เค โฮลดิ้ง จำกัด

เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

คอนส์ ซิสเต็ม จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม STP CAN DO LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น STP CAN DO LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

38/58 หมู่ที่ 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีพี แคน ดู

38/58 หมู่ที่ 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้