แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE BLUE CODE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555171802
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 พ.ย. 2555 (10 ปี 0 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

021064100
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

021064100

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 17,363,216 บาท (173.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ครัวเรือน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ปราณี เทเลคอม

โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

คอนส์ ซิสเต็ม จำกัด

เอสทีพี แคน ดู

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE BLUE CODE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE BLUE CODE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

1213/332 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

1213/332 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้