แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

ชื่อนิติบุคคล มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0743538000208
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) สค.855
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.พ. 2538
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 60,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

88,576,707 บาท (147.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตแปรรูปโลหะทุกชนิด หรือจำหน่าย,รับจ้างผลิต

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

22/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)

22/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้