แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAHENGKEE [ASAHASRI INDUSTRY] COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745556001476
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.พ. 2556 (11 ปี 0 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 60,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

321,812,610 บาท (536.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต แปรรูปโลหะทุกชนิดหรือจำหน่าย,รับจ้างผลิต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด

มหาจักร เกียวโด จำกัด

มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด

ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAHENGKEE [ASAHASRI INDUSTRY] COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAHENGKEE [ASAHASRI INDUSTRY] COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

22/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จำกัด

22/9 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้