แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NETTO MANUFACTURING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745543002541
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.2649
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ธ.ค. 2543 (21 ปี 6 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท 334,065,274 บาท (111.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตมุ้ง มุ้งครอบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด

ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,5004,3143,07312,887
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,1951,6111,1613,963
สมุทรสาคร 27610272323
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,6453,3222,4469,374
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4334

เครดิตทางการค้า บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,5004,3143,07312,887
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,1951,6111,1613,963
สมุทรสาคร 27610272323
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,6453,3222,4469,374
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4334

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NETTO MANUFACTURING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NETTO MANUFACTURING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

30/50 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

30/50 หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้