แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FASHION HOME TEX COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536059687
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2918/2536
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 พ.ค. 2536 (28 ปี 8 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 146,000,000
มูลค่าบริษัท 306,160,652 บาท (209.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตสิ่งทอประเภทอื่น ๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด

ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

พรีม่า เลซ จำกัด

เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,46427,67427,00013,619
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,4896,9406,4174,157
กรุงเทพมหานคร 4,42813,93513,5187,498
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,22019,74319,4379,858
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5775

เครดิตทางการค้า บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,46427,67427,00013,619
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,4896,9406,4174,157
กรุงเทพมหานคร 4,42813,93513,5187,498
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,22019,74319,4379,858
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5775

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FASHION HOME TEX COMPANY LIMITED.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FASHION HOME TEX COMPANY LIMITED.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

470 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

470 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้