แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ROYAL FINISHING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205551027846
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ธ.ค. 2551 (13 ปี 6 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท 776,030,189 บาท (258.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตผ้าม่าน ผ้าม่านสำเร็จรูป อุปกรณ์ผ้าม่าน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,0372,1762,7475,009
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,7288401,0441,679
สมุทรปราการ 287159222343
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,8061,7032,1933,888
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2122

เครดิตทางการค้า บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4,0372,1762,7475,009
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,7288401,0441,679
สมุทรปราการ 287159222343
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,8061,7032,1933,888
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2122

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ROYAL FINISHING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ROYAL FINISHING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

1146/146-147 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

1146/146-147 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้