แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539050214
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1020/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 เม.ย. 2539 (26 ปี 2 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 144,000,000
มูลค่าบริษัท 1,290,566,130 บาท (896.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ แผ่นซับน้ำนมมารดาและผ้าทำความสะอาดเอนกประสงค์ส่วนประกอบจุกนมและผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

ไทย แฮนด์ ทัฟ คาร์เปท แฟคทอรี่ จำกัด

เนตรตยา ซัพพลาย จำกัด

เล็กสตาร์กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,2971,6831,1421,730
ภาคตะวันออก 670709495688
ชลบุรี 12313396120
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

262287202269
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1111

เครดิตทางการค้า บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,2971,6831,1421,730
ภาคตะวันออก 670709495688
ชลบุรี 12313396120
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

262287202269
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1111

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/103 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/103 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้