แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.C.H. SUMIONE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537150262
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)5694/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ธ.ค. 2537 (27 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 250,000,000
มูลค่าบริษัท 327,297,528 บาท (130.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตวัสดุหุ้มเบาะและบุผนังสำหรับยานพาหนะ (fabric,knitting)ผลิตวัสดุปูพื้นและบุหลังคาด้านในยานพาหนะ (carpet Mold) และพรม (carpet Roll)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

แฟชั่น โฮมเท็กซ์ จำกัด

พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด

เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.C.H. SUMIONE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.C.H. SUMIONE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

157 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด

157 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้