แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MANGGUSTO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0805560002502
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 พ.ย. 2560 (4 ปี 6 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์ 0918216650
อีเมล dittakunz@live.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 898,779 บาท (89.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการการแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เกรนส์ เบอร์รี่ จำกัด

กรุฟกรับ

บี เอส เจ โซลูชั่น จำกัด

พี.บี.โคโคนัท จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 91,10960,05893,658131,778
ภาคใต้ 13,4328,76512,07416,049
นครศรีธรรมราช 7515047271,036
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,9423,6367,34312,279
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

634073102

เครดิตทางการค้า บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 91,10960,05893,658131,778
ภาคใต้ 13,4328,76512,07416,049
นครศรีธรรมราช 7515047271,036
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,9423,6367,34312,279
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

634073102

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MANGGUSTO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MANGGUSTO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

980/2 อาคารพาณิชย์เทศบาลหินตก หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด

980/2 อาคารพาณิชย์เทศบาลหินตก หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้