แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PRACHARATH RAK SAMAKKEE SONGKHLA (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559004792
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ก.ย. 2559 (5 ปี 8 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 733,648 บาท (18.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการสินค้าเกษตร แปรรูป และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ตาตั้ม ฟรุ๊ต แอนด์ ดับเบิ้ลเอส

ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ฟังโก้ฟู๊ดส์

บานาน่า โฮม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 398,394465,545262,514504,641
ภาคใต้ 59,01158,28537,41167,198
สงขลา 5,7466,5363,6167,013
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

31,24039,39919,05346,485
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

314454201445

เครดิตทางการค้า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 398,394465,545262,514504,641
ภาคใต้ 59,01158,28537,41167,198
สงขลา 5,7466,5363,6167,013
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

31,24039,39919,05346,485
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

314454201445

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRACHARATH RAK SAMAKKEE SONGKHLA (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRACHARATH RAK SAMAKKEE SONGKHLA (SOCIAL ENTERPRISE) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

73 ซอย5 เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

73 ซอย5 เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้