แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กรีนสปอต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GREEN SPOT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105496000831
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3970
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2496 (68 ปี 11 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 48,000,000
มูลค่าบริษัท 5,446,012,110 บาท (11345.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7068497601,043
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 331318300326
กรุงเทพมหานคร 475574515794
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

553691630901
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3444

เครดิตทางการค้า บริษัท กรีนสปอต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7068497601,043
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 331318300326
กรุงเทพมหานคร 475574515794
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

553691630901
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3444

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GREEN SPOT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GREEN SPOT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

288 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

288 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้