แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GENERAL BEVERAGE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554124835
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2554 (10 ปี 8 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000,000
มูลค่าบริษัท 1,303,834,427 บาท (130.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม ที่ปรุงกลิ่นด้วยน้ำผลไม้ น้ำเชื่อม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

มอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด

อาเจไทย จำกัด

ศรีราชาโชคสำราญ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,7374,0103,0222,325
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,2111,5101,139780
นครปฐม 32575013
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,9503,0852,4101,914
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7997

เครดิตทางการค้า บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,7374,0103,0222,325
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,2111,5101,139780
นครปฐม 32575013
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,9503,0852,4101,914
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7997

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GENERAL BEVERAGE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GENERAL BEVERAGE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้