แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HALE'S TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521015816
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1584/2521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.ย. 2521 (43 ปี 5 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 60,000,000
มูลค่าบริษัท 2,946,922,000 บาท (4911.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายน้ำหวานเข้มข้นและน้ำตาลก้อน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กรีนสปอต จำกัด

อาเจไทย จำกัด

เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,4443441842,053
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68411866684
กรุงเทพมหานคร 8572531431,442
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0733001671,711
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5226

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,4443441842,053
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68411866684
กรุงเทพมหานคร 8572531431,442
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0733001671,711
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

5226

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HALE'S TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HALE'S TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

40 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

40 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้