แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โยตา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โยตา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล YO TA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527040065
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4007/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ย. 2527 (37 ปี 8 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โยตา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,500,000
มูลค่าบริษัท 9,354,859 บาท (207.89% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ขายสินค้าอาหารเจ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โยตา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,24550,60442,81186,707
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,82210,7359,20218,140
กรุงเทพมหานคร 11,40923,27220,04940,069
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,09434,24229,60757,443
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

17241939

เครดิตทางการค้า บริษัท โยตา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โยตา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,24550,60442,81186,707
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,82210,7359,20218,140
กรุงเทพมหานคร 11,40923,27220,04940,069
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

17,09434,24229,60757,443
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

17241939

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม YO TA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น YO TA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โยตา จำกัด

411,411/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โยตา จำกัด

411,411/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้