แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล A S WORLD TRADING CO.LTD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560005249
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.พ. 2560 (5 ปี 4 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 25,323,714 บาท (2532.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โยตา จำกัด

ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 25,793130,07827,60663,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,52821,6186,54914,405
สมุทรปราการ 1,8868,9012,2094,600
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,18379,62119,80343,024
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

16521332

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 25,793130,07827,60663,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,52821,6186,54914,405
สมุทรปราการ 1,8868,9012,2094,600
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,18379,62119,80343,024
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

16521332

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม A S WORLD TRADING CO.LTD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น A S WORLD TRADING CO.LTD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

90/38 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

90/38 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้