แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KRUNGTHAI MIZUHO LEASING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535023735
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2372/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.พ. 2535 (32 ปี 3 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,950,703,837 บาท (1950.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้เช่าแบบลิสซิ่งหรือเช่าซื้อ

อันดับธุรกิจ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

เครดิตทางการค้า บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KRUNGTHAI MIZUHO LEASING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KRUNGTHAI MIZUHO LEASING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้องเลขที่ 3307-3313 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้องเลขที่ 3307-3313 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้