แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล YANMAR CAPITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115552007416
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ค. 2552 (14 ปี 11 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,650,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

802,727,903 บาท (30.29% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อรถแทรกเตอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

เครดิตทางการค้า บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม YANMAR CAPITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น YANMAR CAPITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

1858/113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้นที่ 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

1858/113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้นที่ 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้