แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540070207
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)664/2540
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ก.ค. 2540 (26 ปี 7 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 430,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

4,863,770,835 บาท (1131.11% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต ตัด แปรรูป ปั๊มรูป ขึ้นรูปและทำเป็นแผ่น หรือแท่งขนาดต่างๆ ซึ่งเหล็กแผ่น และเหล็กม้วนทุกชนิดค้าส่งผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

700/426 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

700/426 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้