แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536001273
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.201
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ต.ค. 2536 (30 ปี 4 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 6,774,515,624.25
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

11,434,124,668 บาท (168.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและขายเหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม เหล็กลวดและเหล็กเส้นข้ออ้อยและเหล็กเส้นขึ้นรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 24109

24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้