แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ANDAMAN RESORT ASSET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560063192
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 เม.ย. 2560 (4 ปี 9 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ควบ
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท -5,804,584 บาท (-5804.58% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
วัตถุประสงค์ โรงแรมและภัตตาคาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สเวทลานา โฮลดิ้งส์ ฟาร์อีสต์ จำกัด

โรงแรมบูรพาอินน์

เจริญอริยทรัพย์

ภาคิน เฮาส์

อันดับธุรกิจ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 346,075502,588336,5866,130
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,22518,2427,748232
กรุงเทพมหานคร 139,448200,741153,9923,698
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

210,955297,259206,3244,650
TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

5,0586,9853,867198

เครดิตทางการค้า บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 346,075502,588336,5866,130
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13,22518,2427,748232
กรุงเทพมหานคร 139,448200,741153,9923,698
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

210,955297,259206,3244,650
TSIC : 55101

55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

5,0586,9853,867198

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ANDAMAN RESORT ASSET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ANDAMAN RESORT ASSET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อันดามัน รีสอร์ท แอสเสท จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 55 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้