แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107540000014
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.633
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.พ. 2540 (26 ปี 3 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 623,448,439
มูลค่าบริษัท 5,035,510,718 บาท (807.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์,สิ่งพิมพ์ต่างๆผ้าพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด

ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้