แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHAOCHOMVARNISH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125559013403
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 พ.ค. 2559 (5 ปี 8 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0992205689

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,022,736 บาท (-102.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ธรรมครัวไทย จำกัด

เอส.อาร์.ซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

โกลเด้น อินเตอร์เนชั่นแนล มารีนส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 466,634505,997427,198481,941
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 165,228177,075154,308163,506
นนทบุรี 25,77228,99419,33924,990
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

273,315291,580285,905273,479
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,0972,4251,7542,143

เครดิตทางการค้า บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 466,634505,997427,198481,941
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 165,228177,075154,308163,506
นนทบุรี 25,77228,99419,33924,990
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

273,315291,580285,905273,479
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,0972,4251,7542,143

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHAOCHOMVARNISH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHAOCHOMVARNISH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

4/9 หมู่ที่ 3 ซอยยามราตรี ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท เจ้าจอมวานิช จำกัด

4/9 หมู่ที่ 3 ซอยยามราตรี ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้