แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JELLY BELLY COMPANY (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215549001118
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 เม.ย. 2549 (16 ปี 1 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 121,000,000
มูลค่าบริษัท 1,577,087,262 บาท (1303.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ผลิตและขายขนมขบเคี้ยว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยเอ็มฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ไอดีล บางกอก จำกัด

บีบี-สแนคส์ จำกัด

จิตรจุล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 90644,8501,436556
ภาคตะวันออก 4495,451543298
ระยอง 648896845
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2229,230275140
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

11011

เครดิตทางการค้า บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 90644,8501,436556
ภาคตะวันออก 4495,451543298
ระยอง 648896845
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2229,230275140
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

11011

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JELLY BELLY COMPANY (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JELLY BELLY COMPANY (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

64/206 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด

64/206 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้