แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P.R. FOODLAND COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135535002801
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ปท.1044
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ธ.ค. 2535 (29 ปี 5 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 044312555

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 26,770,115 บาท (669.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว และกรุบกรอบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด

เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด

ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,16343,72324,12418,275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,8399,6365,9415,325
นครราชสีมา 203539255176
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9512,5431,131682
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

17272318

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,16343,72324,12418,275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,8399,6365,9415,325
นครราชสีมา 203539255176
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9512,5431,131682
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

17272318

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.R. FOODLAND COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.R. FOODLAND COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

56 หมู่ที่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

56 หมู่ที่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้