แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MANORA FOOD INDUSTRY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538061808
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)1222/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 พ.ค. 2538 (28 ปี 4 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 125,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

166,705,413 บาท (133.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผู้ผลิต/จำหน่าย/ส่งออก(ขนมขบเคี้ยว)ข้าวเกรียบ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด

แฟชั่นฟู้ด จำกัด

ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด

ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

เครดิตทางการค้า บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MANORA FOOD INDUSTRY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MANORA FOOD INDUSTRY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

82/5-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

82/5-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้