แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LILY TOBEKA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549126183
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ต.ค. 2549 (16 ปี 11 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 33,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

269,546,797 บาท (816.81% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารสำเร็จรูปประเภทขนมคบเคี้ยว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด

เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด

พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

เครดิตทางการค้า บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LILY TOBEKA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LILY TOBEKA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

700/170 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด

700/170 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้